محصولات

پاک کننده سرویس بهداشتی

مدل : ds120
پاک کننده برقی سرویس بهداشتی دنا پاک کننده سرویس بهداشتی دنا در مدلهای مختلف با وی��گی های فنی مجزاطراحی روز بوده کاربر در مدت زمان بسیار کوتاهی 5 دقیقه قادر خواهد سرویس بهداشتی (اسلامی، فرنگی) و سطوح را با مواد شوینده کاملا تمیز و از آلودگی ها پاک نماید وازتماس دست با مواد شیمیایی جلوگیری کند.
پاک کننده برقی سرویس بهداشتی دنا
پاک کننده سرویس بهداشتی دنا در مدلهای مختلف با وی��گی های فنی مجزاطراحی روز بوده کاربر در مدت زمان بسیار کوتاهی 5 دقیقه قادر
خواهد سرویس بهداشتی (اسلامی، فرنگی) و سطوح را با مواد شوینده کاملا تمیز و از آلودگی ها پاک نماید وازتماس دست با مواد شیمیایی
جلوگیری کند.